top of page
Нет

ІНТЕРНЕТ

м. Харків

Затверджено 20 серпня 2020р.

 

 

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГ З ДОСТУПУ ДО ІНТЕРНЕТ 

 

Фізична особа-підприємець Дюжиков Олександр Олександрович, (надалі - Провайдер), що діє на підставі державної реєстрації фізичної особи-підприємця та включений до реєстру провайдерів телекомунікацій на підставі поданого Повідомлення 08.07.2020 року, та є платником єдиного податку, керуючись ст. 633 Цивільного кодексу України, пропонує необмеженому колу фізичних осіб (надалі – «Абонент»), які звернуться у встановленому цим Договором порядку до Провайдера, укласти цей Публічний договір що є публічним договором – офертою (пропозицією) на адресу фізичних осіб про надання послуг Інтернет (надалі – «Договір»), відповідно до Закону України «Про телекомунікації», Закону України «Про захист прав споживачів», Цивільного та Господарського кодексів України, Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених Постановою КМУ No295 від 11.04.2012 року (надалі – «Правила»), Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг, затверджених Рішенням НКРЗІ No624 від 29.11.2012 року, інших умов і правил та нормативно-правових актів, що регламентують діяльність у сфері телекомунікацій на наступних умовах:

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Визначення термінів:

 

Провайдер – суб'єкт господарювання, який має право на здійснення діяльності у сфері телекомунікацій без права на технічне обслуговування та експлуатацію телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку

 

Абонент – споживач яки отримує телекомунікаційні послуги на умовах цього договору, котрий передбачає підключення кінцевого обладнання, що перебуває в його власності або користуванні, до телекомунікаційної мережі.

 

Договір – публічний договір, укладений Абонентом з Провайдером про надання Послуг. Додаткові послуги — послуги Провайдера, які не входять до відповідного Тарифного плану та замовляються Абонентом окремо у порядку, встановленому для відповідної Додаткової послуги.

 

Згода споживача - волевиявлення, виражене споживачем у будь-який спосіб, у тому числі вчинення ним дій, які можуть бути зафіксовані обладнанням Провайдера, провайдера (голосове, текстове повідомлення, використання сигналів тонового набору тощо);

 

Інтернет – всесвітня інформаційна система загального доступу, яка логічно зв'язана глобальним адресним простором та базується на Інтернет-протоколі, визначеному міжнародними стандартами;

 

Інтернет-сайт Провайдера — офіційна веб-сторінка Провайдера в Інтернет, яка знаходиться за адресою www.g12.ua та є основним джерелом інформування Абонентів, стосовно змісту, якості, вартості та порядку надання Послуг в межах та обсягах, передбачених чинним законодавством України;

 

Кінцеве обладнання — встановлене у Абонента обладнання (маршрутизатор, комп'ютер тощо), необхідне для для з'єднання з пунктом закінчення телекомунікаційної мережі з метою отримання послуг з доступу до Інтернет;

 

Місце надання Послуг – конкретно визначена споживачем адреса приміщення, за якою він бажає отримувати Послуги.

 

Особистий кабінет — веб-сторінка на Інтернет-сайті Провайдера для керування Послугами, що містить інформацію про обсяг та вартість отриманих Абонентом Послуг та іншу інформацію. Доступ до Особистого кабінету Абонент здійснює за допомогою ідентифікаторів доступу (логін та пароль), відповідальність за збереження яких покладається на Абонента;

 

Послуга — телекомунікаційна послуга доступу до мережі Інтернет, яка надається Провайдером Абонентам у відповідності до діючих Тарифних планів, включаючи послуги передачі даних, послуги електронної пошти та інші послуги з використанням Мережі;

 

Телекомунікаційна мережа - комплекс технічних засобів телекомунікацій та споруд, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду по радіо, проводових, оптичних чи інших електромагнітних системах між кінцевим обладнанням;

 

Тарифний план –сукупність пропозицій, запропонованих споживачеві Провайдером, щодо вартості, умов та обсягу надання послуг за цим договором;

 

Сторони – Провайдер та Абонент.

 

1.2. Послуги надаються відповідно до умов цього Договору та Тарифного плану, а також у відповідності до показників якості, затверджених наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України від 28.12.2012р. No 803.

 

1.3. Цей Договір регулює відносини з приводу надання Провайдером Абонентам Послуг та Додаткових послуг.

 

1.4. Укладаючи Договір, Абонент автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям Абонентом положень Договору та всіх додатків, що є невід'ємною складовою частиною Договору.

 

1.5. Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором. Договір є обов'язковим для виконання Провайдером з моменту його оприлюднення на Інтернет-сайті www.g12.ua. Для Абонента Договір є обов'язковими лише з моменту його акцепту (прийняття).

 

1.6. Умови Договору визначаються Провайдером самостійно у відповідності та на виконання вимог чинного законодавства України. Умови Договору можуть бути змінені Провайдером з обов'язковим повідомленням про це Абонентів на Сайті Провайдера. У разі незгоди Абонента зі змінами, внесеними до Договору, такий Абонент має право розірвати Договір згідно з порядком, викладеним у цьому Договорі, протягом 7 (семи) календарних дні з дня, коли він дізнався чи міг дізнатися про внесені до Договору зміни. Не розірвання Абонентом Договору у вказаний строк та продовження користування Послугами свідчить про згоду Абонента з внесеними змінами доДоговору.

 

1.7. Провайдер розміщує повідомлення про внесенні змін до цього Договору на Сайті Провайдера не менше ніж за 10 (десять) календарних днів до вступу змін в силу. Розміщена на Сайті Провайдера поточна редакція тексту цього Договору є дійсною.

 

1.8. У разі зміни законодавства в сфері телекомунікацій щодо порядку надання та отримання телекомунікаційних послуг Сторони зобов'язуються з моменту набрання чинності новим актом законодавства дотримуватись його положень. У такому випадку Договір застосовується лише в частині, яка не суперечить чинному законодавству.

 

1.9. Надання Абоненту Послуг здійснюється при обов'язковій наявність у Провайдера технічної можливості для надання Абоненту замовлених Послуг.

 

1.10. Параметри Послуг, що надаються Абонентам, визначені умовами відповідних Тарифних планів.

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

 

2.1. Предметом Договору є надання Провайдером Абоненту на платній основі Послуг та Додаткових Послуг з використанням відповідних стандартів і технологій, за встановленими значеннями показників якості, відповідно до обраних Абонентом Тарифного плану запропонованих Провайдером, а Абонент отримує і своєчасно оплачує їх вартість відповідно до цього Договору, якщо інше не встановлено договором.

 

3. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ТА ТЕХІНЧНІ УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ

 

3.1.Умови надання Послуг:

 

3.1.1.Замовлення Абонентом Послуг в зоні надання Провайдером таких Послуг і наявність у Провайдера технічної можливості надання Абоненту Послуг.

 

3.1.2.Укладення Абонентом з Провайдером цього Договору.

 

3.1.3.Використання Абонентом для отримання Послуг налаштованого Кінцевого обладнання та програмного забезпечення.

 

3.1.4. Замовлення Абонентом Послуг.

 

3.1.5. Оплата Абонентом Послуг.

 

3.1.6. Реєстрація Абонента в мережі із використанням Мережевих ідентифікаторів Абонента.

 

3.2. Провайдер надає Абоненту динамічну IP-адресу, яка є Мережевим ідентифікатором Кінцевого обладнання Абонента в мережі.

 

3.3. У разі технічної необхідності Провайдер має право змінити протягом 1 (одного) робочого дня Мережеві ідентифікатори Кінцевого обладнання Абонента шляхом надання Абоненту нових Мережевих ідентифікаторів.

 

3.4.Провайдер розпочинає надання Послуг Абоненту після виконання Абонентом умов надання Послуг.

 

3.5.Провайдер надає Абоненту Послуги за часовою схемою: цілодобово, протягом строку дії цього Договору, відповідно до параметрів замовлених Абонентом Послуг.

 

3.6.Абонент замовляє Послуги у порядку, передбаченому цим Договором.

 

3.7.Провайдер здійснює облік наданих Послуг та здійснених Абонентом оплат за такі Послуги.

 

3.8.Технічні характеристики Послуг відповідають замовленим Абонентом параметрам Послуг.

 

3.9.Умови, порядок та строки скорочення Послуг та відновлення їх надання, зокрема:

 

3.9.1. На підставі письмової заяви Абонент має право на скорочення Послуг на строк, що вказується у такій заяві, але не більше ніж на 1 (один) місяць. Така заява із зазначенням причин та бажаного строку скорочення Послуг подається Провайдеру не пізніше ніж за 5 (п'ять) робочих днів до запланованої дати скорочення. При цьому, абонентна плата за вказаний у заяві строк нараховується та сплачується на умовах, зазначених на Сайті Провайдера.

 

3.9.2. Провайдер має право скорочувати надання Послуг Абоненту з власної ініціативи у наступних випадках:

 

3.9.2.1. У зв'язку з заборгованістю Абонента на суму понад 1,00 грн. за отримані Послуги або у зв'язку із закінченням коштів за передплачені Послуги. Після погашення Абонентом заборгованості або після повного усунення Абонентом підстав для зупинення надання Послуг Провайдер протягом 2 (двох) години, а у разі відсутності можливості в строк, що не перевищує 2 (двох) робочих днів після усунення підстав скорочення надання послуг, відновлює надання Послуг.

 

3.9.2.2. Виконання ремонтних робіт з усунення пошкодження телекомунікаційних мереж, технічних засобів телекомунікацій, профілактичних, планових ремонтних або інших робіт, виконання яких унеможливлює надання Послуг.

 

3.9.2.3. Виникнення стихійного лиха, надзвичайної ситуації, введення правового режиму надзвичайного чи воєнного стану відповідно до законодавства.

 

3.9.2.4. Виявлення несанкціонованого втручання Абонента в роботу та/або використання телекомунікаційних мереж.

 

3.9.3. У разі скорочення переліку Послуг у випадках, передбачених підпунктами 3.9.2.2. та 3.9.2.3. цього пункту, абонентна плата не нараховується.

 

3.9.4. У разі скорочення переліку послуг згідно з підпунктом 3.9.2.4. цього пункту абонентна плата нараховується в повному обсязі.

 

3.9.5. За відновлення надання Послуг після скорочення їх переліку плата не стягується.

 

3.10 Умови, порядок та строки припинення надання Послуг:

 

3.10.1. Припинення надання Послуги може здійснюватися Провайдером у разі припинення дії цього Договору, в тому числі його дострокового розірвання, або внесення до Договору змін щодо припинення надання однієї чи кількох Послуг, замовлених Абонентом:

 

2.10.1.1. За письмовою заявою Абонента у строк, що не перевищує 7 (cеми) календарних днів з моменту отримання Провайдером заяви, якщо інший строк не зазначений.

 

2.10.1.2. за ініціативою Провайдера:

 

- якщо протягом 10 (десяти) календарних днів після відправлення Абоненту повідомлення про кінцевий строк оплати Послуг (погашення заборгованості) не надійшло підтвердження про оплату;

 

- зафіксованого факту порушення Абонентом вимог законодавства щодо експлуатації Кінцевого обладнання та/або щодо заборони використання Кінцевого обладнання для вчинення протиправних дій або дій, що загрожують інтересам національної безпеки, оборони та охорони, ускладнення чи унеможливлення надання послуг іншим абонентам Провайдера;

 

- зафіксованого факту порушення Абонентом вимог законодавства щодо надання послуг третім особам, а саме використання на комерційній основі Кінцевого обладнання для надання послуг третім особам та/або здійснення несанкціонованого втручання в роботу та/або використання телекомунікаційних мереж.

 

- припинення діяльності з надання Послуг з попередженням НКРЗІ та абонентів не пізніше ніж за 3(три) місяці до такого припинення.

 

3.11. Порядок і строки інформування Провайдером Абонента:

 

3.11.1 Провайдер інформує Абонента про зміну Переліку Послуг та Тарифів на Послуги шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті Провайдера, Особистому кабінеті Абонента не пізніше ніж за 7 (сім) календарних днів до введення таких змін у дію.

 

3.11.2. Провайдер інформує Абонента про перерви у роботі телекомунікаційних мереж на час запланованого профілактичного обслуговування мережі шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті Провайдера, Особистому кабінеті Абонента не менше ніж за 10 (десять)

 

робочих днів до початку проведення таких робіт.

 

3.11.3. Провайдер інформує Абонента про аварії на телекомунікаційних мережах та орієнтовні строки відновлення надання Послуг шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті Провайдера, Особистому кабінеті Абонента протягом 1 (одного) дня з моменту, коли Провайдеру стало відомо про виникнення аварії на телекомунікаційних мережах або по телефону у разі звернення Абонента.

 

3.11.4 Провайдер інформує Абонента про скорочення переліку або припинення надання Послуг відповідно до законодавства, вимоги щодо підключення та використання Кінцевого обладнання, умови отримання або припинення надання Послуг у випадку надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану тощо, іншу інформацію шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті Провайдера у строки, передбачені законодавством.

 

3.12. Провайдер розглядає заяви та скарги Абонента протягом місяця з моменту звернення Абонента. Відомості про контактні телефони, поштові та електронні адреси, за якими Абонент може до Провайдера зазначені на Сайті Провайдера.

 

3.13. В приміщенні Абонента монтажно-кабельні роботи по Підключенню кінцевого обладнання проводяться працівниками Провайдера у попередньо визначений день.

 

3.14. Відповідно до умов Договору Провайдер забезпечує Абоненту мінімальну швидкість передавання та приймання даних для послуг доступу до Інтернету на рівні 1 Мбіт/с. У Додатках до Договору, рекламних та інформаційних матеріалах, на Сайті Провайдера тощо вказується максимальна швидкість передавання та приймання даних для послуг доступу до Інтернету.

 

3.15. Підключення здійснюється шляхом проведення абонентської лінії (кабелю типу «віта пара» кат.5 або 5е або іншого типу) від обладнання Провайдера до кінцевого обладнання Абонента. Вартість послуг з прокладання абонентської лінії та вартість кабелю розраховується Провайдером додатково при кожному підключенні, якщо інше не передбачене чинним законодавством України та/або умовами Договору, у тому числі Тарифним планом.

 

4. АКЦЕПТ ДОГОВОРУ 

 

4.1. Погодження Абонента з умовами Договору беззаперечно свідчить про надання ним згоди на встановлення Провайдером в приміщеннях, що належать Абоненту або використовуються Абонентом на законних підставах, обладнання та прокладення кабелів, необхідних для надання Послуг.

 

4.2. Укладення Договору відбувається шляхом надання Провайдеру заповненої та підписаної Заяви про надання послуг та підтверджується шляхом оплати Послуг Провайдера. Заява про надання послуг заповнюється у письмовій формі і подається Провайдеру в офісі Провайдера або представнику Провайдера під час підключення Кінцевого обладнання Абонента до телекомунікаційної мережі. Виконання Абонентом Після укладення Договору всі попередні переписки, переговори та/або угоди, досягнуті між Провайдером та Абонентом, вважаються такими, що втратили юридичну чинність.

 

4.3. Після укладення Договору за допомогою отриманих від Провайдера ідентифікаторів доступу (логін, пароль) Абонент зобов'язаний протягом трьох календарних днів перевірити свої персональні дані в Особовому кабінеті. Відповідальність за зберігання ідентифікаторів доступу та обмеження доступу до них третіх осіб покладається на Абонента.

 

4.4. Для фізичних осіб, що отримали ідентифікатори доступу (логін, пароль), свідоцтвом повного й беззастережного акцепту (прийняття) умов даного Договору є оплата Провайдеру Послуг та подальше їх використання.

 

4.5. З моменту оплати Послуг фізична особа автоматично приймає умови цього Договору, і даний Договір вважається укладеним без його підписання в кожному окремому випадку.

 

4.6. Датою укладання даного Договору в цьому випадку є дата оплати Послуг, що була зроблена після публікації цього Договору.

 

4.7. Провайдер на письмову вимогу Абонента надає йому завірену паперову копію Договору.

 

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПРОВАЙДЕРА 

 

5.1. Провайдер зобов'язаний:

 

5.1.1. Інформувати Абонента про перелік сертифікованого абонентського обладнання, яке можна підключати до телекомунікаційної мережі загального користування (на запит Абонента).

 

5.1.2. Надавати Абоненту Послуги цілодобово згідно з затвердженими НКРЗ та ЦОВЗ граничними нормативними рівнями показників якості. Забезпечувати правильність обліку та застосування тарифів до наданих Послуг.

 

5.1.3. Попереджати Абонента про скорочення переліку або припинення надання Послуг, відключення їх Кінцевого обладнання у випадках і порядку, передбачених цим Договором та законодавством.

 

5.1.4. На вимогу Абонента надавати інформацію про режим роботи Провайдера, умови та порядок надання основних та Додаткових послуг (що надаються Провайдером), Тарифні плани, порядок та систему оплати Послуг.

 

5.1.5. Відновити надання Послуг у разі збою у роботі обладнання Провайдера та/або пошкодження Мережі протягом 5 робочих днів з моменту отримання повідомлення від Абонента про відсутність Послуг, або повідомити Абонента про інший строк у разі, якщо відновлювальні роботи неможливо провести протягом 5 робочих днів.

 

5.1.6. Приймати від Абонентів звернення, заяви, скарги та пропозиції та надавати на них відповіді у встановлений законодавством строк.

 

5.1.7. Вести облік обсягу та вартості наданих Послуг за кожним видом окремо і забезпечувати його достовірність.

 

5.1.8. Надавати Послуги за встановленими показниками якості відповідно до нормативних документів у сфері телекомунікацій, умов цього Договору, умов надання Послуг з додержанням вимог Правил та інших актів законодавства.

 

5.1.9. Забезпечувати правильність застосування Тарифів на Послуги та своєчасне інформування Абонента про їх зміну. Зміна або скасування існуючого Тарифного плану не потребує згоди Абонента.

 

5.1.10. Надавати Послуги у строки, передбачені цим Договором та законодавством.

 

5.1.11. Направляти своїх працівників за викликом Абонента для усунення пошкоджень абонентського обладнання, абонентської лінії, виконання інших робіт за наявності посвідчення з фотокарткою, скріпленого печаткою, із зобов'язанням пред'являти посвідчення Абоненту.

 

5.1.12. Вживати відповідно до законодавства заходів із забезпечення таємниці інформації, що передається телекомунікаційними мережами, конфіденційності інформації про Абонента та Послуги, які він отримав чи замовляв.

 

5.1.13. Інформувати Абонента про строк, при настанні якого може бути припинено надання послуг, на які не нараховується щомісячна плата і які потребують постійного використання ресурсів телекомунікаційних мереж, якщо Абонент не користувався цими Послугами.

 

5.1.14. Виконувати інші зобов'язання, передбачені Договором та чинним законодавством України..

 

5.2. Провайдер має право:

 

5.2.1 Вносити зміни до Договору шляхом публікації змін на Сайті Провайдера і розміщення відповідного повідомлення про здійснені зміни у Договорі.

 

5.2.2. Встановлювати нові Тарифні плани, плату за Додаткові послуги, скасовувати або змінювати Тарифні плани.

 

5.2.3. Припиняти або обмежувати надання Послуг у випадках, передбачених цим Договором. У разі якщо Провайдер не припинив або не обмежив надання Послуг, Абонент не звільняється від обов'язку оплатити фактично отримані Послуги. Припинення або обмеження надання Послуг може бути здійснене Провайдером без будь-якого додаткового повідомлення Абонента.

 

5.2.4. Скорочення у встановленому порядку надання Послуг Абоненту у зв'язку з заборгованістю Абонента на суму понад 1,00 грн. за отримані Послуги або у зв'язку із закінченням коштів за передплачені Послуги, або припинення надання Послуг у разі, якщо Абонент не погасив заборгованість у встановлений відповідно до законодавства строк після відправлення повідомлення про кінцевий строк оплати.

 

5.2.5. Скорочення переліку або припинення надання Послуг Абоненту у разі порушення ним умов цього Договору або законодавства у сфері телекомунікацій.

 

5.2.6. Припинення діяльності з надання Послуг відповідно до законодавства.

 

5.2.7. Не підключення та/або відключення підключеного до телекомунікаційної мережі кінцевого обладнання Абонента у разі відсутності документів про підтвердження його відповідності вимогам нормативних документів у сфері телекомунікацій, а також в інших випадках, визначених законодавством.

 

5.2.8. Здійснювати повне або часткове обмеження окремих дій Абонента в мережі Інтернет, якщо такі дії створюють загрозу для нормального функціонування телекомунікаційних мереж та/або порушують вимоги, передбачені цим Договором.

 

5.2.9. Залучати третіх осіб до виконання юридичних та інших дій, пов'язаних із наданням Абоненту Послуг та отриманням платежів за Договором без погодження таких дій Провайдера з Абонентом.

 

5.2.10. У безспірному (безакцептному) порядку списувати та переміщати помилково зараховані на Особовий рахунок Абонента грошові кошти.

 

5.2.11. Здійснювати запис телефонних розмов між Провайдером та Абонентом при зверненнях Абонента до Провайдера.

 

5.2.12. Змінювати мережеві ідентифікатори та ідентифікатори доступу Абонента (логін) з технічних причин та з причин підвищення рівня безпеки, повідомивши про це Абонента на Сайті Провайдера та у Особовому кабінеті Абонента.

 

5.2.13. Без згоди Абонента змінювати параметри маршрутизації, якщо це не погіршує параметри надання Послуг.

 

5.2.14. Встановлювати умовами Тарифних планів обмеження по кількості підключень Послуг за однією адресою, додаткові умови підключення та користування Послугами тощо.

 

5.2.15. Вести облік обсягу та вартості наданих Послуг, своєчасності і повноти платежів за їх споживання. Вищезазначений облік здійснюється автоматизованою системою обліку спожитих послуг (білінгом). Абонент погоджується, що до такої автоматизованої системи обліку спожитих послуг буде включено відомості про Абонента, які буде надано ним Провайдеру при укладені та виконанні Договору.

 

5.2.16. Провайдер має право тимчасово припиняти надання послуг Абонентові для проведення регламентних робіт, поліпшення якості послуг, налагодження обладнання, протягом яких за технічними причинами Абонент не буде мати можливості користуватися послугами.

 

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АБОНЕНТА 

 

6.1. Абонент зобов'язаний:

 

6.1.1. Не вчиняти будь-яких дій, здійснення або замах на здійснення яких передбачає встановлену в Україні кримінальну, адміністративну відповідальність

 

6.1.2. Узгодити з власниками (співвласниками) приміщення, в якому буде здійснено підключення кінцевого обладнання Абонента, проведення кабелів та здійснення робіт з підключення Послуг у погоджений з Провайдером час та дату.

 

6.1.3. Своєчасно оплачувати Послуги згідно з встановленим у Договорі порядком розрахунків. У разі, якщо Тарифний план передбачає плату за підключення, така плата повинна бути сплачена до здійснення підключення.

 

6.1.4. Терміново повідомляти Провайдера про будь-які збої або погіршення в якості надання Послуг.

 

6.1.5. Не виконувати модернізацію та/чи програмування свого обладнання так, щоб це будь-яким чином впливало на надання Послуг у Мережі чи на функціонування мережевого обладнання Провайдера.

 

6.1.6. Не допускати використання на комерційній основі Кінцевого обладнання та абонентських ліній для надання телекомунікаційних послуг третім особам

 

6.1.7. Систематично, не рідше одного разу на сім календарних днів, перевіряти на Інтернет-сайті наявність повідомлень Провайдера про зміну умов Договору та/або Тарифного плану. Абонент несе всю відповідальність за наслідки несвоєчасного ознайомлення із будь-якими повідомленнями Провайдера.

 

6.1.8. Повідомляти у місячний строк Провайдера про зміну обов'язкових реквізитів.

 

6.1.9. Повідомляти, у тому числі письмово, на запит Провайдера про тип Кінцевого обладнання, що використовується для отримання Послуг.

 

6.1.10. Своєчасно оновлювати антивірусні програми з метою захисту власного комп'ютера.

 

6.1.11. Не використовувати мережеві ідентифікатори третіх осіб, не фальсифікувати мережеві ідентифікатори, не використовувати неіснуючі мережеві ідентифікатори, не замовляти та не пропонувати розсилання спаму, не розсилати спам, не здійснювати та не сприяти здійсненню будь-яких дій, які заважають роботі інших абонентів та Послуг або нормальному функціонування обладнання Провайдера.

 

6.1.12. Нести інші обов'язки відповідно до законодавства.

 

6.2. Абонент має право:

 

6.2.1. Замовляти у Провайдера будь-які Додаткові послуги, якщо вони пропонуються Абоненту.

 

6.2.2. Своєчасне отримувати замовлені Послуг встановленої якості.

 

6.2.3. При користуванні Послугами обирати інші Тарифні плани, перехід на які дозволено Провайдером. Перехід на інший Тарифний план Абонент може здійснити за допомогою Особистого кабінету.

 

6.2.4. Отримання від Провайдера відомостей про отримані Послуги у порядку, встановленому законодавством, в т.ч. шляхом користування Особистим кабінетом.

 

6.2.5. Дострокове розірвання цього Договору за умови попередження Оператора не менш ніж за 7 (сім) календарних днів до такого розірвання.

 

6.2.5. Несплату абонентної плати за весь час пошкодження (аварії) телекомунікаційних мереж, що призвело до скорочення переліку Послуг, у разі порушення Провайдером граничних строків усунення пошкоджень (аварії), що виникли не з вини Абонента, з дати реєстрації Провайдером відповідної письмової заяви.

 

6.2.6. Обмеження Провайдером доступу Абонента до окремих видів Послуг на підставі його заяви та технічних можливостей Провайдера у встановленому порядку.

 

6.2.7. Повернення Провайдером невикористаної частини коштів у разі відмови від передплачених Послуг, замовлених за цим Договором, у випадках і в порядку, визначених законодавством.

 

6.2.8. Відшкодування збитків, заподіяних унаслідок невиконання чи неналежного виконання Провайдером обов'язків, передбачених цим Договором або законодавством.

 

6.2.9. Відмову від Послуг у порядку, встановленому цим Договором.

 

6.2.10. Оскаржити неправомірні дії Провайдера шляхом звернення до суду та уповноважених державних органів.

 

6.2.11. Реалізацію інших прав відповідно до законодавства.

 

7. НАДАННЯ ДОДАТКОВИХ ПОСЛУГ 

 

7.1. Абонентам можуть надаватися Додаткові послуги як самим Провайдером, так і його Партнерами.

 

7.2. Замовленням будь-якої Додаткової послуги вважається фактичне здійснення Абонентом дії, що свідчить про згоду на отримання Додаткової послуги.

 

7.3. У разі, якщо замовлення Додаткової послуги, яка передбачає певні періодичні платежі, відбулося Абонентом випадково, останній повинен до моменту закінчення розрахункового періоду, передбаченого цією Додатковою послугою, відмовитися від такої послуги та/або звернутися до Провайдера із заявою про відмову від подальшого користування випадково замовленою Додатковою послугою.

 

7.4. За якість Додаткових послуг, які надаються Партнерами Провайдера, відповідальності Провайдер не несе. У випадку виникнення у Абонента претензій до Додаткових послуг, що надаються Партнерами Провайдера, такий Абонент повинен звернутися безпосередньо до вказаного Оператором Партнера. Для цього Провайдер надає Абоненту інформацію про найменування та місцезнаходження Партнера, а також про засоби зв'язку з ним.

 

7.5. Додаткові послуги оплачуються Абонентом у порядку, передбаченому цим Договором для Послуг Провайдера, якщо інший порядок не встановлений в інформації до відповідної Додаткової послуги.

 

7.6. Інформація про Додаткові послуги Провайдера міститься на Інтернет-сайті Провайдера. Інформація про Додаткові послуги Партнера містяться на інтернет-ресурсах Партнера.

 

8. ТАРИФИ НА ПОСЛУГИ

 

8.1. Тарифи на всі види Послуг встановлюються Провайдером у повній відповідності з встановленими Провайдером Мережі і представлені в Тарифному плані на Інтернет-сайті www.g12.ua.

 

8.2. Тарифи можуть передбачати різні умови оплати, ціни, коло Абонентів, для яких доступні такі Тарифні плани, територію їх дії та різні умови отримання Послуг.

 

8.3. Тарифи можуть бути строковими та безстроковими. Строковим Тарифним планом є такий, у якому прямо вказано його термін дії. Усі інші є безстроковими.

 

8.4. Тарифні плани можуть бути змінені, або скасовані за умови здійснення повідомлення Абонентів не менше, ніж за 30(тридцять) календарних днів до дати такої зміни або скасування на Інтернет-сайті Провайдера.

 

8.5. Провайдер має право встановлювати розмір одиниці тарифікації своїх послуг і порядок розрахунку неповної одиниці тарифікації. Одиниця тарифікації вказується у кожному конкретному Тарифному плані.

 

8.6. Тарифні плани можуть передбачати можливість платної або безоплатної зміни одного Тарифного плану на інший.

 

8.7. Для зміни тарифного плану Абонент надає Провайдеру письмову заяву в якій зазначає новий обраний тарифний план.

 

8.8. В тарифах вказано максимально можливі швидкості доставки інформації до абонента (Download), фактична швидкість доступу може відрізнятись і залежати від швидкості кінцевих ресурсів, маршрутизації даних та обладнання абонента.

 

9. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

 

9.1. Надання Послуг здійснюється на умовах 100% попередньої оплати за Розрахунковий період, яка здійснюється не менш ніж за 1 день до початку відповідного Розрахункового періоду, в національній валюті України згідно Тарифів Провайдера затверджених згідно із законодавством.

 

9.2. Ціни в Тарифному плані визначаються в гривнях. Оплата Послуг проводиться в гривнях.

 

9.3. Дата фактичного надходження коштів від Абонента на розрахунковий рахунок Провайдера є моментом оплати Послуг. Провайдер подовжує надання Послуг Абоненту в обсязі коштів, що надійшли, і з цього моменту Послуги вважаються наданими Провайдером Абоненту.

 

9.4. Одержання Провайдером платежу від Абонента відображається на його особовому рахунку збільшенням балансу. Використання Послуг Абонентом відображається на його особовому рахунку зменшенням балансу на суму вартості Послуг.

 

9.5.Абонент зобов'язаний самостійно слідкувати за Особистою статистикою та проводити авансові платежі таким чином, щоб баланс його особового рахунка залишався позитивним у будь-який момент дії даного Договору.

 

9.6. Абоненти можуть здійснювати оплату Послуг за допомогою платіжних Інтернет-систем, у відділеннях банків.

 

9.7. При здійснені платежів Абонент обов'язково має вказувати ПІБ, адресу підключення та номер договору, і самостійно відповідає за правильність здійснених ним платежів. Суми, помилково зараховані Абонентом на інші рахунки, Провайдером не компенсуються.

 

9.8. У випадку, наявності у Абонента заборгованості перед Провайдером, Провайдер має право без попередження і на власний розсуд обмежувати обсяги і технічні параметри Послуги або припиняти надання Послуги, до моменту погашення заборгованості.

 

9.9. Невикористання Послуг Абонентом не може бути підставою для їх несплати.

 

9.10. Облік обсягу спожитих послуг (трафіка) здійснюється за допомогою засобів Оператора. Укладаючи цей Договір, Абонент визнає, що він згоден визнавати як цілком вірні дані Оператора щодо обсягу спожитих послуг. Власних засобів обліку обсягів отриманих Послуг Абонентом не застосовується.

 

9.11. Протягом строку позовної давності після припинення дії Договору, або відмови від передплаченої Послуги за Договором, Провайдер, за письмовою вимогою Абонента, повинен повернути невикористані кошти попередньо сплачені Абонентом. У випадку наявності заборгованості Абонента перед Провайдером поверненню підлягає залишок вказаних коштів після погашення заборгованості та інших грошових зобов'язань, що можуть бути передбачені домовленостями Сторін.

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

 

10.1. За неналежне виконання або невиконання умов Договору Сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства, та умов Договору (у тому числі, у формі відшкодування збитків). Зокрема, Абонент несе відповідальність відповідно до пункту 37 «Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг», затверджених постановою КМУ No 295 від 11.04.2012 р., а Провайдер відповідно до пункту 40 «Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг», затверджених постановою КМУ No 295 від 11.04.2012 р.

 

10.2. Сторони не несуть відповідальності за непрямі збитки та втрачену вигоду.

 

10.3. Провайдер не несе відповідальність і ризики, пов'язані із збереженням конфіденційної інформації, що знаходиться на обладнанні Абонента, та за працездатність самого обладнання.

 

10.4. Провайдер не дає гарантій того, що будь-яка інформація або дані, що пересилаються за допомогою Послуги не містять віруси, або інші небажані компоненти. Провайдер не несе відповідальності за негативні для Абонента наслідки спричинені такими небажаними компонентами, або змістом отриманої інформації.

 

10.5. Провайдер не несе юридичну, матеріальну або іншу відповідальність за використання Абонентом платних послуг інших організацій, до яких він дістав доступ за допомогою отримання Послуг Провайдера.

 

10.6. Трафік вважається прийнятим або відправленим, якщо його зафіксовано мережевим обладнанням Провайдера. Провайдер не несе відповідальності за недоставку частини зафіксованого трафіку до Абонента або його адресата, якщо недоставка обумовлена незалежними від Провайдера причинами, зокрема недостатньою пропускною спроможністю адресата або транзитного Провайдера, фільтрацією трафіку з боку Абонента, адресата або транзитного Провайдера, чи помилками, зробленими Абонентом.

 

10.7. Провайдер несе відповідальність за утримання у справному стані Абонентської лінії поза межами квартири Абонента починаючи з загальних інженерних споруд (будинкових стояків, розподільчих щитків), за виключенням дій, пов'язаних з втручанням третіх осіб (ЖЕО, ЖБК, ОСББ, ін. Провайдери, інші) або форс-мажорних обставин.

 

10.8. Абонент несе відповідальність за утримання у справному стані Абонентської лінії на території квартири Абонента (приватного житлового будинку) до початку загальних інженерних споруд (будинкових стояків, розподільчих щитків).

 

10.9. Провайдер відповідає за збиток, понесений Абонентом, тільки якщо доведена пряма провина самого Провайдера, в розмірі, пропорційному сумі абонентської платні за період простою. Ні за яких обставин відповідальність Провайдера, у разі збитків або втратах, не перевищуватиме суму, що виплачується Абонентом як абонентська плата за календарний місяць.

 

11. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ, ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ПРИПИНЕННЯ ЙОГО ДІЇ

 

11.1. Цей Договір є договором приєднання та публічно доводиться до відома всіх Абонентів шляхом його розміщення на Сайті Провайдера.

 

11.2. Строк дії цього Договору починається з моменту укладення (дати Акцепту Абонентом) цього Договору та діє протягом 365 календарних днів.

 

11.3. У випадку, якщо жодна з Сторін не проінформує іншу Сторону про припинення цього Договору за 14 (чотирнадцять) календарних днів до дати закінчення строку дії цього Договору, дія цього Договору продовжується на кожні наступні 365 календарних днів на тих самих умовах.

 

11.4. Провайдер може в односторонньому порядку вносити зміни в цей Договір, які оприлюднюються на Сайті Провайдера за 7 (сім) календарних днів до введення в дію таких змін.

 

11.5. Якщо Абонент не згоден з внесеними Провайдером змінами в цей Договір, Абонент повинен припинити отримання Послуг, письмово попередивши про це Провайдера. Якщо Абонент по закінченню 7 (семи) денного строку з моменту оприлюднення на Сайті Провайдера інформації про внесення змін до цього Договору продовжує користуватись Послугами, це означає, що Абонент згоден із внесеними змінами в цей Договір.

 

11.6. Абонент може в односторонньому порядку розірвати цей Договір за умови відсутності заборгованості перед Провайдером, письмово повідомивши Провайдера не менш ніж за 7 (сім) календарних днів до дати розірвання цього Договору.

 

11.7. Провайдер може в односторонньому порядку розірвати цей Договір, письмово повідомивши Абонента за 7 (сім) календарних днів до дати розірвання цього Договору за адресою, зазначеною Абонентом при укладенні цього Договору.

 

11.8. Провайдер може в односторонньому порядку розірвати цей Договір у разі не сплати Послуг Абонентом протягом 1(одного) місяця.

 

11.9. У разі порушення Абонентом умов цього Договору та/або законодавства України, Провайдер може без попередження в односторонньому порядку розірвати цей Договір.

 

11.10. Після розірвання Договору Провайдер має право здійснити демонтаж абонентської лінії.

 

12. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

12.1. Провайдер не несе відповідальності перед Абонентом за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за цим Договором у випадку виникнення обставин, що виникли поза волі й бажання Провайдера і які не можна було передбачати або уникнути, включаючи: укази або постанови органів державної влади, що обмежують діяльність Провайдера по наданню Послуг; громадські заворушення, епідемії, блокади, ембарго; землетруси, повені, урагани, відключення електроживлення, пожежі або інші стихійні лиха; оголошену або фактичну війну; навмисні або ненавмисні дії третіх осіб, що призвели до непрацездатності устаткування або неможливості якісного надання своїх Послуг.

 

12.2. Виникнення обставини непереборної сили продовжує строки виконання зобов'язань на період, який дорівнює строку дії такої обставини.

 

13. КОНФІДЕНЦІЙНІСТЬ ТА БЕЗПЕКА

 

13.1. Здійснивши акцепт (прийняття) умов даного Договору Абонент надає згоду на обробку його персональних даних з метою реалізації відносин у сфері телекомунікаційних послуг: персональні дані Абонента будуть поміщені в базу даних Провайдера, Провайдер виступає у ролі розпорядника, що також має право обробляти ці дані. У випадку коли для реалізації відносин у сфері телекомунікаційних послуг необхідно надати доступ до персональних даних Абонента підрядній організації Провайдера та/або Провайдера – Абонент дає згоду на такий доступ.

 

13.2. Провайдер рекомендує Абоненту використовувати ліцензійне програмне забезпечення, зокрема ліцензійні антивірусні програми, та регулярно їх оновлювати, щоб запобігти неправильній роботі комп'ютерного обладнання та зараженню його вірусами.

 

13.3. Абонент надає право Провайдеру для забезпечення безпеки в мережі, або при отриманні скарг від Абонентів, перевіряти інформацію, що отримується та/або пересилається Абонентом, при цьому отримана інформація не може передаватися третім особам, за виключенням випадків встановлених законодавством.

 

14. ІНШІ УМОВИ

 

14.1. У разі виникнення у Абонента скарг або пропозицій, він може звернутися до Провайдера з усною заявою за телефоном або з письмовою заявою, оформленою відповідно до чинного законодавства України.

 

14.2. Спори між Сторонами вирішуються шляхом переговорів, а у разі їх не вирішення, розглядаються судом у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

 

14.3. При підключенні Послуг або відновленні їх надання персонал Провайдера не зобов'язаний здійснювати налаштування кінцевого обладнання Абонентів.

 

14.4. У разі зміни найменування, організаційно-правової форми або місцезнаходження Провайдера, він зобов'язаний повідомити про це Абонента на Інтернет сайті не пізніше ніж у 20-денний строк з моменту вступу в силу змін.

 

14.5. У разі зміни персональних даних Абонента він зобов'язаний повідомити про це протягом 20 днів з моменту зміни таких даних за телефоном або письмово.

 

14.6. Сторони зобов'язуються при укладенні, виконанні та після припинення цього Договору дотримуватися вимог чинного законодавства України у сфері захисту персональних даних, в т.ч. щодо їх отримання, обробки, зберігання, якщо інше не врегульовано письмовою домовленістю Сторін.

 

14.7. Сторони усвідомлюють, що в рамках виконання зобов'язань за цим Договором вони можуть обмінюватись документами або іншими даними, які містять відомості, що належать до персональних даних фізичних осіб (підписанти, відповідальні/контактні особи тощо). Укладанням цього Договору Абонент засвідчує свою згоду на збір та обробку його персональних даних (прізвище, ім'я, по-батькові, дата народження, місце проживання, номер телефону, ІР-адреса) з метою забезпечення реалізації відносин у сфері надання якісних телекомунікаційних послуг, та посвідчує, що повідомлення про включення даних про нього до бази персональних даних отримав, і ознайомлений із правами, які він має відповідно до ст.8 Закону України «Про захист персональних даних».

 

14.8. Будь-які персональні дані, що передаються чи можуть передаватись за цим Договором, становитимуть конфіденційну інформацію, що не підлягає розголошенню/передачі у будь-якому вигляді, окрім випадків, передбачених чинним законодавством України. Про всі випадки розголошення/передачі персональних даних за цим Договором Сторони негайно інформують одна одну у письмовому вигляді.

 

15. РЕКВІЗИТИ ПРОВАЙДЕРА

 

ФОП Дюжиков Олександр Олександрович

тел. +380931708777,

e-mail: g12uainet@gmail.com

www.g12.ua

Видео

ЗАТВЕРДЖЕНО

№ 1 від 24 лютого 2021 року

 

Директор

ТОВ «ДЖИ НЕТ» О. О. Дюжиков

 

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

 

про надання послуг домофонії та відеоспостереження

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЖИ НЕТ", надалі - ВИКОНАВЕЦЬ, в особі директора Дюжикова Олександра Олександровича, що діє на підставі Статуту з однієї сторони, і власник (наймач) квартири (житлового приміщення), власник, орендар нежитлового приміщення у житловому будинку, надалі - АБОНЕНТ, з іншої сторони (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо - "Сторона"), уклали цей договір про таке:

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1.1. Цей Договір, відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України, є публічною пропозицією (офертою) Виконавця на адресу фізичних осіб, що містить істотні умови договору на надання і використання Послуг .

 

1.2. Акцептування договору:

 

1.2.1. Підтвердженням повного та безумовного акцептування публічної оферти є оформлення (підписання) Абонентом заяви-приєднання до Договору та/або внесення ним плати за замовлені Послуги, що свідчить про прийняття ним публічної оферти.

 

1.2.2. Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту отримання Виконавцем заяви- приєднання від Абонента та/або оплати Абонентом замовлених Послуг чи вчинення інших дій, передбачених Договором, що свідчать про згоду дотримуватися умов Договору, без підписання письмового примірника Сторонами.

 

1.2.3. Абонент дає згоду дотримуватися умов Договору та згоду отримати Послуги на встановлених Виконавцем умовах з моменту оформлення (підписання) Виконавцем заяви-приєднання та/або оплати замовлених Послуг.

 

1.2.4. Укладаючи Договір, Абонент автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям Абонентом положень Договору, Тарифів та всіх додатків, що є невід'ємною складовою частиною Договору.

 

1.3. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання цього Договору відповідно до його умов.

 

1.4. Всі умови Договору, викладені в цій Публічній оферті, є обов'язковими для Сторін.

 

1.5. Якщо Абонент не згодний з умовами Договору, він має право не укладати цей Договір. Відповідно, Абонент, який здійснив Акцепт, підтверджує своє ознайомлення та згоду з усіма умовами цього Договору.

 

1.6. Договір про надання послуг укладається шляхом надання згоди Абонентом на приєднання до запропонованого Договору в цілому, шляхом акцептуванням всіх істотних умов Договору, без підпису письмового примірника сторонами. Дійсний Договір має юридичну силу відповідно до ст. 633 ЦК України і є рівносильним Договору, підписаному сторонами.

 

1.7. Обов'язки Виконавця обмежуються умовами цього Договору.

 

1.8. Виконавець має право змінити або доповнити Договір в будь-який момент як з повідомленням Абонента, так і без нього (залежно від серйозності змін, без повідомлення, якщо зміни не стосуються фінансових витрат обох сторін). Чинна редакція договору завжди знаходиться на Сайті Виконавця https://g12.ua.

 

1.9. Абонент надає згоду на обробку його персональних даних (прізвище, ім'я, по батькові, адреса проживання, номер телефону) з метою реалізації договірних правовідносин відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», інших нормативно-правових актів та укладеного Договору, а також підтверджує, що повідомлений про включення інформації, що містить його персональні дані, до бази персональних даних Виконавця.

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 

2.1. На умовах і в порядку передбаченому даним Договором Виконавець зобов'язується надати послуги Домофонії та Відеоспостереження згідно Специфікації на послугу, наведеної у Додатку №1 до цього Договору (далі– Послуга), а Абонент зобов'язується прийняти такі послуги та здійснити їх оплату.

 

2.2. Вимоги до якості Послуг та робіт по даному Договору визначаються як такі, що повинні відповідати звичайним вимогам, які пред'являються до таких послуг та робіт, загальним критеріям якості.

 

2.3. Технічне обладнання за допомогою якого надається Послуга містить в собі комунікації та центральне обладнання, а саме: доводчик, блок виклику, замок електромагнітний, блок управління, блок комутації, кнопка виходу, відеореєстратор, камери, блоки живлення, управління через мережу, блок комутації.

 

2.4. Кінцеве обладнання яке знаходиться у приміщенні Абонента та проводові з'єднання такого обладнання з центральним блоком управління є власністю Абонента та не є складовою частиною систем Домофонії та Відиоспостереження і не знаходяться на технічному обслуговуванні Виконавця.

 

2.5. Ключі до домофонного обладнання, що знаходяться у користуванні Абонента є власністю Абонента і не знаходяться на технічному обслуговуванні Виконавця.

 

2.6. Роботи по ремонту або заміні обладнання систем Домофонії та Відиоспостереження здійснюються на підставі окремого договору з Власником таких систем.

 

2.7. У разі якщо потрібна заміна деталей і вузлів, яких у Виконавця немає в наявності, термін проведення ремонтних робіт може бути збільшений.

 

2.8. Абоненту щомісячно нараховується плата за функціонування (надалі - Абонентська плата).

 

3. ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ ОБЛАДНАННЯ

 

3.1. Устаткування вважається працюючим, якщо:

 

3.1.1. Абонент може потрапити в під'їзд за вказаною вище адресою за допомогою ключа доступу.

 

3.1.2. Абонент має можливість зв'язатися з відвідувачем за допомогою переговорної трубки домофона (після набору номера квартири) і відкрити двері за допомогою дистанційного управління замком на трубці виклику.

 

3.1.3. Двері в під'їзд автоматично максимально щільно закривається.

 

3.1.4. Електромагнітний замок утримує двері від несанкціонованого відкриття.

 

3.1.5. Кнопка виклику дозволяє відкрити під'їзні двері з середини.

 

3.1.6. Здійснюється цілодобовий збір та архівування відеоінформації, отриманої системою Відеоспостереження.

 

3.1.6. Забезпечення зберігання відео архівів протягом встановленого часу.

 

4. СТРОКИ НАДАННЯ ПОСЛУГ ВИКОНАВЦЕМ

 

4.1. Виконавець надає Абоненту Послугу за часовою схемою: цілодобово, протягом строку дії цього Договору.

 

4.2. Надання Послуги може бути тимчасово припинено у разі необхідності проведення ремонтних робіт або заміні обладнання систем Домофонії та Відеоспостереження.

 

4.3. Забезпечення обладнанням систем Домофонії та Відеоспостереження яке потребує заміні або комплектуючими для ремонту такого обладнання здійснюється власником систем Домофонії та Відеоспостереження на підставі замовлення Виконавця.

 

4.4. В кінці кожного місяця, за умови відсутності претензій, викладених у письмовій формі Абонента, до першого числа наступного за поточним місяця, послуга за цим договором вважається здійсненою Виконавцем належним чином та в повному обсязі, та не потребує підписання додаткових актів.

 

5. ВАРТІСТЬ РОБІТ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

 

5.1. Вартість Послуги за цим Договором складає 30 (тридцять) грн. на місяць з Абонента та зазначається в квитанціях на оплату послуг.

 

5.2. Оплата за Послугу нараховується з 20 по 30 число місяця в якому така послуга надавалася.

 

5.3. Абонент повинен своєчасно оплачувати надану Послугу на свій особовий рахунок через відділення банків або інші платіжні системи виключно в гривнях, відповідно до тарифів.

 

5.4. Абонентська плата вноситься щомісячно, не пізніше 10 числа поточного місяця за попередній місяць надання послуг.

 

5.5. Розмір абонентської плати за послугу може бути зменшений або збільшений Виконавцем в зв'язку з падінням або зростанням загального індексу інфляції. Розрахунковим параметром для перегляду розміру абонентської плати є загальний індекс інфляції за попередній розрахунковий період, або інші фактори, які впливають на подальше обслуговування «Системи безпеки».

 

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

 

6.1. Абонент зобов'язаний:

 

6.1.2. Здійснювати експлуатацію систем Домофонії та Відеоспостереження у відповідності до правил експлуатації та за призначенням. Слідкувати за публікацією новин та змін на офіційному сайті Виконавця

 

6.1.3. У разі необхідності забезпечити вільний доступ працівників Виконавця до об'єкту.

 

6.1.4. Інформувати Виконавця про всі випадки відмови або пошкоджень у роботі систем Домофонії та Відеоспостереження.

 

6.1.5. Своєчасно до 10 числа поточного місяця, вносити плату за послуги надані Виконавцем в попередньому місяці.

 

6.1.6. Не виконувати самостійно, або за сторонньою допомогою третіх осіб ремонт систем Домофонії та Відеоспостереження та підключення будь-якого обладнання.

 

6.1.7. У випадку неправомірних дій (крадіжка та інші вандальні дії) третіх осіб щодо систем Домофонії та Відеоспостереження Абонент зобов'язаний повідомляти про це письмовою заявою Правоохоронні органи та Виконавця на протязі 1 -го дня, після чого Виконавець встановлює нове обладнання, згідно п. 3.3 цього договору.

 

6.1.8. Перевірити належне функціонування систем Домофонії та Відеоспостереження після проведення технічного обслуговування або ремонту.

 

6.2. Абонент має право:

 

6.2.1. Проводити перевірку взаєморозрахунків.

 

6.2.3. Якщо після отримання квитанцій з новим розміром абонентської плати, Абонента не влаштовують нові тарифи, він має право на протязі 7 (семи) календарних днів письмово повідомити про свою незгоду Виконавця, якщо такої незгоди не надійшло, тоді ціна вважається узгодженою та прийнятою Абонентом. У випадку незгоди з новими тарифами Абонент має право відмовитися від сплати за послуги та вимагати дострокового розірвання договору лише за умови відсутності заборгованості перед Виконавцем за попередні періоди. Дана вимога повинна бути направлена Виконавцю на протязі 7 (семи) календарних днів після початку періоду в якому були змінені ціни.

 

6.3. Виконавець зобов'язаний:

 

6.3.1. Надавати Послугу в повному обсязі та у встановлені строки за умови дотримання Абонентом порядку оплати наданої по цьому Договору послуги та дотриманні правил експлуатації.

 

6.3.3. Дотримуватись режиму на Об'єкті, де встановлено системи Домофонії та Відеоспостереження, правил техніки безпеки та пожежної безпеки.

 

6.3.4. Ознайомити за бажанням або заявкою Абонента з правилами технічної експлуатації.

 

6.4. Виконавець має право:

 

6.4.1. Припинити надання Послуги, у випадку невиконання Абонентом умов цього Договору.

 

6.4.2. Якщо Абонент має заборонність понад 1 місяць, Виконавець має право без попередження призупинити йому надання Послуги.

 

6.4.3. Виконавець має право змінити розмір абонентської плати та цін на надані ним послуги, з моменту опублікування на офіційному сайті Виконавця.

 

6.4.4. Виконавець має право у випадку виявлення самовільного підключення будь-якого пристрою до систем Домофонії та Відеоспостереження, складати акт про виявлення самовільного підключення та нараховувати на рахунок Абонента штраф за самовільне втручання в системи Домофонії та Відеоспостереження та абонентську плату за весь період користування такими системами.

 

6.4.7. Виконавець має право залучати підрядні організації, та переводити нарахування абонентської плати на рахунок підрядної організації.

 

6.4.8. Виконавець має право проводити перевірку взаєморозрахунків.

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН.

 

6.1. За порушення умов цього договору Виконавець та Абонент несуть відповідальність відповідно з діючим Законодавством України. Всі спори за цим договором вирішуються шляхом переговорів, якщо сторони не дійшли згоди, то вирішення відбувається в судовому порядку.

 

6.2. Виконавець звільняється від відповідальності за невиконання або неналежне виконання обов'язків перед Абонентом, у випадку існуючої заборгованості з абонентської плати та якщо невиконання або неналежне виконання сталося внаслідок дій Абонента.

 

6.3. Виконавець не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання обов'язків перед Абонентом, внаслідок дії непереборної сили (землетрус, повінь, ураган, блискавка, вандальні дії, крадіжка тощо) або з вини Абонента та у випадках передбачених чинним законодавством.

 

6.4. Виконавець не несе матеріальної відповідальності за збереження обладнання, встановленого в під'їзді і в квартирі Абонента.

 

6.5. Виконавець не несе відповідальності за постачання електроенергії до систем Домофонії та Відеоспостереження, та не сплачує кошти за спожиту електроенергію обладнанням так як не є його власником, або користувачем, а є сервісною організацією з обслуговування систем Домофонії та Відеоспостереження. Також Виконавець не збирає кошти з Абонента за спожиту електроенергію обладнанням систем Домофонії та Відеоспостереження, так як не має жодного відношення до постачання електроенергії.

 

7. ТЕРМІН ДІЇ ТА ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ.

 

7.1. Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором або чинним законодавством.

 

7.2. Цей Договір публічно доводиться до відома усіх Абонентів, шляхом його розміщення (оприлюднення) на Сайті Виконавця.

 

7.3. Виконавець самостійно та на виконання вимог чинного законодавства України визначає умови Договору. Виконавець самостійно має право змінити умови Договору з обов'язковим повідомленням про це Абонентів на Сайті. У разі незгоди Абонента зі змінами, внесеними до Договору, такий Абонент має право розірвати Договір, згідно з порядком, викладеним в Договорі, протягом 7 (семи) календарних днів з дня, коли він дізнався чи міг дізнатися про внесені зміни до Договору, шляхом направлення поштовим відправленням з повідомленням про вручення чи особистого подання відповідної письмової заяви. Не розірвання Абонентом Договору у вказаний строк та продовження користування Послугами свідчить про згоду Замовника зі змінами, внесеними до Договору.

 

7.4. При внесенні змін до цього Договору, Виконавець розміщує повідомлення про такі зміни на своєму Сайті не менше ніж за 10 (десять) календарних днів до вступу змін в силу, крім випадків, для яких Договором встановлений інший строк та/або порядок повідомлення про внесення змін, а також випадків, у яких Виконавець не зобов'язаний повідомляти Абонента про внесення змін. При цьому Виконавець гарантує та підтверджує, що розміщена на Сайті Виконавця поточна редакція тексту цього Договору є дійсною.

 

7.5. Виконавець має право припинити дію цього Договору в односторонньому порядку, попередивши шляхом розміщення оголошення про це на своєму Сайті не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) календарних днів до такого припинення.

 

7.6. У випадку припинення дії цього Договору у порядку, передбаченому п. 7.5 Договору, Виконавець не звільняється від обов'язку надати Послуги всім Абонентам, які вже підписали заяви-приєднання та внесли оплату за Послуги, сплатили обов'язкові платежі, до відповідного оприлюднення повідомлення про припинення дії цього Договору.

 

ВИКОНАВЕЦЬ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЖИ НЕТ", Юридична адреса: Україна, 61070, Харківська обл., місто Харків, вул.Дача №55, будинок 11, квартира 313 Адреса для листування : 61070, Харківська обл, м.Харків, вул. Дача 55 , будинок 11, квартира 313 РНОКПП 43960478 IBAN: UA493515330000026008052183123 в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» Тел. +38 (050) 4023008; +38 (095) 5871519

_______________________ /О.О.Дюжиков./

ДОМОФОНІЯ
ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ

bottom of page